مقررات بیمه درون شهری و مقررات بیمه بین شهری

مقررات بیمه درون شهری و مقررات بیمه بین شهری

رانندگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر بین شهری ، به کلیه رانندگان کامیون ، کامیونت، کشنده، اتوبوس، مینی بوس، و سواری های کرایه ای اطلاق می شود که  باتوجه به قانون بیمه های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری ، دارای دفترچه یا کارت هوشمند رانندگی بوده و در شغل رانندگی با وسیله نقلیه عمومی بین شهری اشتغال به کار داشته و فاقد کارفرما هستند .

همچنین، میزان دستمزد رانندگان یادشده باتوجه به قانون مزبور و آیین نامه اجرایی مربوطه ، معدل یک سوم برابر حداقل دستمزد سنواتی بوده و رانندگان مینی بوس و سواری نیز برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار شده است.

رانندگان حمل و نقل بار و مسافر عمومی درون شهری نیز به رانندگان تاکسی ، مینی بوس و وانت بار اطلاق میشود که دارای پروانه کار و مجوز لازم از مراجع ذی صلاح مربوطه (پروانه اشتغال رانندگی) بوده و وسایل نقلیه عمومی درون شهری اشتغال به کار داشته ، فاقد کارفرما و مشمول قانون بیمه صاحبان حرفه و مشاغل آزاد باشند” .

مدارک و شرایط استفاده از بیمه رانندگان

رانندگان مورد اشاره بر اساس وضعیت های متفاوت زیر باید به همراه مدارک لازم به شرکت های تعاونی حمل بار و مسافر درون و برون شهری مربوطه ( تعاونی کارگزار) مراجعه کنند.

الف) رانندگانی که فاقد سند مالکیت وسایط نقلیه باشند، ولی باتوجه به مدارک موجود در امر حمل و نقل عمومی ، اشتغال به کار داشته و فاقد کارفرما باشند، نیز می توانند در شرکت های تعاونی حمل ونقل بار و مسافر مربوطه ثبت نام کنند.

ب) رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری که قبل از صدور این بخشنامه فاقد سابقه حق پرداخت بیمه ، از طریق قانون بیمه اجتماعی حمل و نقل بار و مسافر بین شهری هستند، باید باتوجه به قانون و بخشنامه های مربوطه، جهت انجام معاینات پزشکی، و تکمیل مدارک و مستندات به شعبه تامین اجتماعی محلی که شرکت تعاونی کارگزار، در محدوده عملکرد آن قرارداد ، به همراه یک قطعه عکس ، فتوکپی شناسنامه، و سایر مدارک مربوطه خود و افراد تحت تکلف مراجعه کنند.

ج) رانندگان حمل و نقل عمومی درون شهری که قبل از صدور این بخشنامه، فاقد سابقه پرداخت حق بیمه ، از طریق قانون #بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد هستند، باید با توجه به قانون و بخشنامه های مربوطه ، پس از تکمیل فرم ثبت نام در شرکت تعاونی کارگزار، جهت انجام معاینات پزشکی و تکمیل مدارک با مراجعه به شعبه تامین اجتماعی محلی که شرکت تعاونی کارگزار در محدوده عملکرد آن قرار دارد ، نسبت به عقد قرارداد اقدام کنند.

د) رانندگانی که بر اساس قانون مصوب، #بیمه پرداز سازمان تامین اجتماعی هستند، استمرار پرداخت حق بیمه آنان برابر با ضوابط از طریق شرکت های تعاونی کارگزار بلا مانع است.

مقررات بیمه درون شهری و مقررات بیمه بین شهری